12 monteurs beschikbaar in uw regio

Algemene Voorwaarden Allround Loodgieter

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Allround Loodgieter: de eigenaar van de website en exploitant van de diensten;
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan Allround Loodgieter;
  3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Allround Loodgieter en Opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden;
  4. Werkzaamheden: de werkzaamheden die door Allround Loodgieter worden verricht voor Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Allround Loodgieter en Opdrachtgever. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Allround Loodgieter en Opdrachtgever.

3. Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes van Allround Loodgieter zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Een aanbieding of offerte wordt geacht te zijn geaccepteerd, indien de Opdrachtgever binnen 30 dagen na ontvangst van de aanbieding of offerte niet schriftelijk heeft gereageerd.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

Allround Loodgieter zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en in overeenstemming met de geldende regelgeving uitvoeren. Allround Loodgieter is gerechtigd om de Werkzaamheden uit te besteden aan derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

5. Vergoeding en betaling

De vergoeding voor de Werkzaamheden wordt bepaald aan de hand van de offerte of aanbieding van Allround Loodgieter. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Allround Loodgieter gerechtigd om naast de verschuldigde vergoeding rente in rekening te brengen.

6. Annulering

Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Allround Loodgieter gerechtigd om de reeds gemaakte kosten en eventuele geleden schade op de Opdrachtgever te verhalen. Het percentage van de vergoeding dat door Allround Loodgieter in rekening gebracht wordt, is afhankelijk van de datum waarop de annulering plaatsvindt ten opzichte van de uitvoeringsdatum van de Werkzaamheden.

7. Aansprakelijkheid

Allround Loodgieter is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van nalatigheid van Allround Loodgieter bij de uitvoering van de Werkzaamheden. Indien Allround Loodgieter aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding dat voor de betreffende Werkzaamheden is overeengekomen.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, overeenkomsten en overeenkomsten tussen Allround Loodgieter en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 02 februari 2023.

Logo Allroundloodgieter

Menu

Search